top of page

 LiDi設計.系統傢俱

LiDi設計著重於居家舒適,更反應出屋主的真實感受。設計不是單只是設計。它必須注入傢俱、織品與軟件與藝術品去創造出全新的居家生活…而這一份創作出來的作品更是設計師與屋主一同努力創造出來的。生活美學都是你我都要去學習與享受的。                                                                                                                                                                                      by Lynn

bottom of page